Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 25 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo